សកម្មភាព​ផលិតផល​ប្រេង​កូឡា​ និង​ប្រេងខ្យល់​ពែង​មាស​នៅ​ផ្សារយូណា ថ្ងៃ​ ៧-៨​​ កុម្ភៈ​​ ២០១៩

សកម្មភាព​ផលិតផល​ប្រេង​កូឡា​ និង​ប្រេងខ្យល់​ពែង​មាស​នៅ​ផ្សារយូណា ថ្ងៃ​ ៧-៨​​ កុម្ភៈ​​ ២០១៩

សកម្មភាព​ផលិតផល​ប្រេង​កូឡា​ និង​ប្រេងខ្យល់​ពែង​មាស​នៅ​ថ្ងៃ​តាំងពិព័រណ៏​ពា​ណិជ្ច​កម្មថៃ​​ ថ្ងៃ​ ៣១​ មករា ដល់ ៣​ កុម្ភៈ​នៅមជ្ឈមណ្ឌល​កោះ​ពេ​ជ្រ

សកម្មភាព​ផលិតផល​ប្រេង​កូឡា​ និង​ប្រេងខ្យល់​ពែង​មាស​នៅ​ថ្ងៃ​តាំងពិព័រណ៏​ពា​ណិជ្ច​កម្មថៃ​​ ថ្ងៃ​ ៣១​ មករា ដល់ ៣​ កុម្ភៈ​នៅមជ្ឈមណ្ឌល​កោះ​ពេ​ជ្រ

សកម្មភាព​របស់​ផលិតផល​ប្រេង​កូឡា​ពែងមាស​និង​ប្រេង​ខ្យល់ពែងមាស​នៅ​ផ្សារកណ្ដាលថ្ងៃ​ទី​ ២១​-២២​ ខែ មករា​ ២០១៩

រូបភាព​បង្ហាញពីសកម្មភាព​របស់​ផលិតផល​ប្រេង​កូឡា​ពែងមាស​និង​ប្រេង​ខ្យល់ពែងមាស​នៅ​ផ្សារកណ្ដាលថ្ងៃ​ទី​ ២១​-២២​ ខែ មករា​ ២០១៩