អំពីយើងខ្ញុំ

ចែកចាយផ្តាច់មុខ នៅផលិតផលប្រេងកូឡានិង ប្រេងខ្យល់ពែងមាសពីប្រទេសថៃ

ក្រុមហ៊ុន ឌីណាម៉ិច អាហ្គន គឺទទួលបានសិទ្ធចែកចាយផ្តាច់មុខ នៅផលិតផលប្រេងកូឡានិង ប្រេងខ្យល់ពែងមាសពីប្រទេសថៃ ដែលមានអាយុកាលជាង៦០ឆ្នាំនៅប្រទេសថៃ។

            បច្ចុប្បន្ននេះផលិតផលប្រេងកូឡានិង ប្រេងខ្យល់ពែងមាសបានកុំធ្វើការចែកចាយ នៅលើទីផ្សារកម្ពុជា នៅក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្តាលខេត្តមួយចំនួនធំ ហើយកំពុងពង្រីកបន្ថែមការចែកចាយរបស់ខ្លួនដើម្បីគ្របដណ្តប់ លើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា( សូមមើលលើអាស័យដ្ឋានដែលបានភ្ជាប់សំរាប់សំរូលក្នុងការ រកទិញរបស់លោកអ្នក)។